Webshop Lizalau

Logo-Lizalau

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Lizalau’

Gevestigd te Nunspeet (8071 TJ), Molenweg 49 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder de naam Lizalau, onder nr. 58244867. Ons BTW nummer is NL8529.43.040.B01. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0341-263368 of door een e-mail te sturen aan Info@arizona.eu

‘U’

Degene die op welke wijze dan ook overeenkomst aangaat met LizaLau

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.

2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order. 2.3 Lizalau is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3. AANBIEDINGEN

3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.

3.2 Lizalau is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lizalau dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

4. WIJZE VAN BETALING

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Vooruitbetaling iDeal Lizalau kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Lizalau een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn u in verzuim bent. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In geval van niet tijdige betaling is Lizalau bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

5. INCASSOKOSTEN

5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen. Dit met een minimum van Euro 50,00.

5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.

6. LEVERING

6.1 De door Lizalau opgegeven levertijd is maximaal 60 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Lizalau, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lizalau.

6.2 Lizalau behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Lizalau, moet u Lizalau vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt. (zie ook artikel 5)

7. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8. GESCHILLEN

8.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk, echter ten alle tijden binnen 4 werkdagen, contact met ons op, liefst per e-mail via: info@arizona.eu Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

8.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

9. RETOURNEREN

9.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 de koopovereenkomst met Lizalau te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en de verpakking onaangebroken.

9.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

9.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, ontvangen we graag een bericht om dit aan Lizalau te melden. U dient het product/de bestelling  terug te sturen naar Lizalau, adres staat op de pakbon. Voor de verzendkosten van de retourzending dient u zelf de kosten te dragen.

9.4 Lizalau behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

9.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Lizalau schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Lizalau u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

9.6 In het geval dat u gehele bestelling retourneert welke u gratis hebt laten verzenden, houden wij van het terug te storten bedrag €4 verzend- en administratiekosten in. Dit in verband met de lage marges en het kosteloos verzenden van uw bestelling. 

9.7 Indien u uw bestelling retour stuurt, dient in het pakket de pakbon bijgesloten te zijn om uw retour te kunnen verwerken. Mocht dit niet het geval zijn dan loopt u het risico dat uw retour niet verwerkt kan worden. In het verleden zijn hierdoor problemen ontstaan.

9.8 Wanneer een pakket na de bij punt 9.3 genoemde 14 dagen bij ons binnen komt, kunt u het pakket binnen 2 maanden bij ons af komen halen of de verzendkosten naar ons rekeningnummer overmaken zodat wij het pakket naar u terug kunnen sturen. Onze gegevens als volgt: NL50ABNA0420777318 tnv LizaLau. Wij nemen dus geen retouren aan die buiten de retourtermijn bij ons binnen komen.

10. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN

10.1 U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u worden gemeld aan Lizalau.

10.2 U bent niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van u. Lizalau is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van u onder derden op te slaan.

11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Lizalau garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

11.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

11.3 Lizalau is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lizalau. Lizalau is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

11.4 Indien Lizalau, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming vanLizalau of de fabrikant zijn verricht; – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

11.6 De Koper is gehouden Lizalau te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Lizalau mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Lizalau te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Lizalau zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

11.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

11.8 Lizalau geeft geen garantie op (rits)sluitingen.

LizaLau
Molenweg 49
8071 TJ – Nunspeet
Tel. +31  6 48 24 03 42
KvK 58244867
BTW nr. NL8529.43.040.B01

Shopping cart

0
No products in the cart.
X